A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 előírja, hogy az Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintett részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa, továbbá hogy az Adatkezelő elősegíti az érintett jogainak gyakorlását.

Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló, 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségemnek teszek eleget.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

amelyben tájékoztatom https://kadarszilvi.com/ honlap látogatóit, valamint a honlap szolgáltatások igénybe vevőit, az általam követett adatkezelési és adatvédelmi szabályairól.

1. Adatkezelési alapelvek

Az adatkezelése során alábbi alapelveket követem:

 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint átláthatóan kezelem.
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtöm és azokat nem kezelem a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 • az általam gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 • minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az általam kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlöm vagy helyesbítem.
 • a személyes adatokat olyan formában tárolom, hogy azok csak a kezelésük céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 • megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítom a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

A személyes adatokat

 • előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulás alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezelem, azaz gyűjtöm, rögzítem, rendszerezem, tárolom és felhasználom.
 • egyes esetekben az adatok kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívom a figyelmet.
 • illetve bizonyos esetekben a személyes adatok kezeléséhez nekem, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például a honlap működtetése, fejlesztése és biztonsága.

2. Adatkezelő és adatfeldolgozó megnevezése, a személyes adat és az Érintett fogalma

Az Adatkezelő az a jogi személy, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza.

Adatkezelő: S.E. Kadar Coaching Services (továbbiakban Adatkezelő)

Kapcsolattartó neve: Kádár Szilvia Éva

Székhely: Robert Stolzhof 57, Hoorn, 1628XA, the Netherlands

Honlap: https://kadarszilvi.com/

Telefonszám: +316 4836 4886

E-mail: hello@kadarszilvi.com

Adószám (BTW): NL003357914B70

Azonosítószám (KVK): 78631041

Adatfeldolgozó az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel (Rendelet 4. cikk 8.). Az adatfeldolgozó igénybevételéhez nem kell az érintett előzetes beleegyezése, de szükséges a tájékoztatása. Ennek megfelelően a következő tájékoztatást adom:

Adatfeldolgozó neve, címe és elérhetősége: MailerLite Limited, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland, info@mailerlite.com.

NÉV: MailerLite Limited

CÍM: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

TEVÉKENYSÉG: IT szolgáltatás, weboldal és webáruház, direkt marketing, hírlevél kezelése

A MailerLite Limited a GDPR alapelveket megfelelően követi. További információ: https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy.

Amennyiben az adatfeldolgozók köre módosul, a változásokat átvezetésre kerülnek a jelen tájékoztatóban.

A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az Érintettre) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható.

3. Az Adatkezelő adatkezelésének jogalapjai

Az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdése a)-c) illetve e) pontjai szerint a személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

a) az Érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;

e) az adatkezelés közérdekű vagy azAadatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

Így az Adatkezelő adatkezelésének jogalapja elsősorban az Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének

a) pontja (hozzájáruláson alapuló adatkezelés), és

b) pontja (szerződés teljesítéséhez szükséges adatkezelés).

Az Érintettektől csak a kapcsolatfelvétel, a hírlevélre való feliratkozás, és a szerződéskötés során kérem el a szükséges adatokat.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekkel a fent megadott elérhetőségeken kérhető további tájékoztatás. A választ késedelem nélkül, legfeljebb 30 napon belül küldöm a megadott elérhetőségre.

4. Cookie-k (sütik) kezelése

A cookie / süti

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek a honlap látogatók számítógépére úgy, hogy azokat az internetes böngésző menti le és tárolja el.

A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már a látogatótól függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve a már a számítógépen lévő eltárolt sütik is törölhetőek. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Mi a sütik célja?

Többféle célra is használhatóak ezek a technológiák, például a Felhasználó számára legrelevánsabb tartalom vagy hirdetés megjelenítésére; termékeink és szolgáltatásaink továbbfejlesztésére; a valamint szolgáltatások biztonságának megőrzésére. A használt cookie-k, képpontok és egyéb hasonló technológiák pontos neve a szolgáltatások fejlesztésével és frissítésével időről-időre változhat.

Hogyan keletkezik a süti?

Először a kliens gép küld egy kérést a kiszolgáló irányába. Ekkor a kiszolgáló létrehoz egy egyedi azonosítót és ezt eltárolja a saját adatbázisában, majd az így létrehozott cookie-t az összes információval visszaküldi a kliensnek. Az így visszakapott információs cookie eltárolódik a kliens gépen.

Hogyan kerülnek használatba a sütik?

Amikor a kliens gép újra kapcsolatba lép a kiszolgálóval már hozzácsatolja az előzőleg már létrehozott és eltárolt cookie-t. A kiszolgáló összehasonlítja a kapott és az általa tárolt cookie tartalmát. Ez által könnyedén azonosítja pl. a regisztrált felhasználót.

Milyen sütik vannak?

Többféle cookie van használatban, de minden weboldal másféle típusúakat használ. A leggyakrabban használt sütik:

Munkameneti/Átmeneti süti: ezek a sütik csak átmenetileg kerülnek az ideiglenes memóriába, ameddig a felhasználó az oldalon navigál. Amikor a felhasználó bezárja a böngészőt, a cookie törlődik. Ezek a sütik nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Tárolt/Állandó süti: ezek azok a cookie-k, amelyek minden alkalommal használatba kerülnek, amikor a felhasználó az oldalra látogat.

Analitika/Elemzés: ez mutatja meg, hogy a weboldalon belül merre járt, milyen termékeket nézett meg, mit csinált. A cookie élettartamától függően marad a kliens gépen. Olyan funkciók használhatják, mint például a Google Analytics vagy a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Közösségi hálózatok: lehetővé teszi, hogy a felhasználó könnyen hozzáférjen a közösségi média hálózatokhoz, megoszthassa véleményét, termékeink információit másokkal. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használhatják, mint például a Facebook, Twitter, Google+, Pinterest vagy a Youtube. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Média: ezek segítségével képes például videókat megtekinteni az oldalon. Olyan harmadik fél által nyújtott funkciók használják, mint például a Youtube. Ezek a cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és nem alkalmasak arra, hogy a látogatót beazonosítsa.

Funkcionális: ez mutatja meg, hogy a felhasználó járt-e már az oldalon és azt milyen eszközzel tette. Megjegyzi a felhasználó nevet, jelszót, választott nyelvet, tartózkodási információkat. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

Reklám: ezek segítségével az érdeklődésének megfelelő információkat, hírleveleket tudok küldeni a felhasználónak. Ezek a cookie-k tartalmazhatnak személyes adatokat és alkalmasak a látogató beazonosítására.

További információ a sütikről: www.allaboutcookies.org.

További információ az Adatfeldolgozó által használt sütikről: https://www.mailerlite.com/legal/cookie-policy

A https://kadarszilvi.com/ weboldalon használt sütik fő céljai a következők lehetnek: 

 • weboldal használatának, szolgáltatások működésének lehetővé tétele
 • egyes funkciók lehetővé tétele
 • a látogatók érdeklődési körének azonosítása
 • a látogatók preferenciáinak tárolása
 • a látogatók érdeklődésének nyomon követése
 • annak biztosítása, hogy a látogatók a lehető legjobb élményben részesüljenek.

A weboldalon és a sütiken keresztül gyűjtött adatok tárolása csak az fent említett célok teljesítéséhez szükséges ideig történik. Az oldalon nincsenek olyan sütik alkalmazva és engedélyezve, amelyek segítségével harmadik személyek hozzájárulás nélkül adatot gyűjthetnek.

A weboldal a sütik használatáról az első látogatás megkezdésekor küld tájékoztatót és kéri a hozzájárulást. A weboldal további használatával a látogató hozzájárul a fent felsorolt sütik használatához.

5. További információ az adatkezelésről

A személyes adatok megadása önkéntes a https://kadarszilvi.com/ weboldalon, ami a regisztrációhoz illetve a kapcsolattartáshoz szükséges. Éppen ezért fontos, hogy az Érintett fokozott figyelemmel kezelje a megadott adatokat, tekintettel azok valódiságára, helyességére és pontosságára, amiért a látogató a felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatások igénybevételének.

Amennyiben az Érintett nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezem, hogy az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja

 • a regisztráció törlésével,
 • az adatkezeléshez hozzájárulás visszavonásával, illetve
 • a regisztráció során feltétlen kitöltendő bármely adat kezeléséhez vagy felhasználásához való hozzájárulás visszavonásával vagy zárolásának kérésével.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálásának határideje 30 nap, azonban a jogi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekek érvényesítése céljából bizonyos adatok a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetőek.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik Érintett bűncselekményt követ el, vagy a weboldal rendszerét támadja, az adott látogató regisztrációjának megszüntetésével egyidejűleg az adatai haladéktalanul törölésre kerülnek, illetve – szükség esetén – megőrzésre kerül a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

6. Érintettek jogai és jogorvoslati lehetőségei

Az Érintett az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti a kezelt személyes adatok helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet.

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: https://naih.hu/

Az Érintett kérelmére tájékoztatást adok az általam kezelt, illetve az általam – vagy a megbízott adatfeldolgozó által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozók nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedésekről, továbbá
 • a személyes adatok továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül történik meg a tájékoztatás. A tájékoztatás csak törvényben foglalt esetekben tagadható meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

A személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről az Érintettet, továbbá mindazokat értesítem, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottam, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Érintett jogos érdekét nem sérti.

Amennyiben az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelme nem teljesül, a kérelem kézhezvételét legfeljebb 30 napon belül írásban vagy – az Érintett hozzájárulásával – elektronikus úton közlöm az elutasítás indokait és tájékoztatom az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Amennyiben az Érintett tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn, legfeljebb 30 napon belül megvizsgáljom és a döntésemről írásbeli tájékoztatást küldök. Amennyiben a tiltakozás megalapozott, abban az esetben az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszüntetem és az adatokat zárolom, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítem mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottam, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Abban az esetben megtagadom a kérés teljesítését, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják bizonyítottan, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az Érintett a döntéssel nem ért egyet, illetve ha elmulasztom a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

Kérem, a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz való fordulást megelőzően – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – az első lépés a velem való kapcsolatfelvétel legyen.

7. A főbb irányadó jogszabályok az adatkezelést illetően

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény - (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény - (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény - (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

8. Adatkezelési tájékoztató módosítása

Fenntartom a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az Érintetteket a megfelelő módon tájékoztatom. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a https://kadarszilvi.com/ weboldalon történik.

Hoorn, 2023.05.22